دپارتمان طراحی سیستمهای مدیریت داده

لازمه پیاده سازی الگوریتم های داده کاوی در هر سازمان، داشتن داده معتبر می باشد. داده معتبر دارای چند ویژگی است:

  1. اعتبار آن از نظر سازمان تائید شده باشد.
  2. اندازه آن برای پیاده سازی الگوریتم های داده کاوی مناسب باشد.
  3. نقصانی در داده ها وجود نداشته باشد.

هر سازمان برای بدست آوردن این نوع از داده ها نیازمند این است که یک سیستم مدیریت داده ایجاد کند تا بتواند داده ها را با کمترین نقصان و حتی در حجم انبوه بر روی یک سرور مرکزی ذخیره سازی و به اشتراک بگذارد. دپارتمان طراحی سیستم های مدیریت داده، برای طراحی و پیاده سازی سیستم های DBMS به سازمان ها و شرکت های مختلف مشاوره و در صورت لزوم این نوع از سیستم ها را برای آنها طراحی می نماید.